close
close
Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 αρ. 1/2018


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.
 2.     Τις διατάξεις του από 27/09/2005 καταστατικού της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & MARKETING ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 3.     Τις διατάξεις του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 92 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 4.     Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως το άρθρο 118 αυτού
 5.     Την με αριθ. 2 απόφαση της 91ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της 5ης Δεκεμβρίου 2017με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση υπηρεσιών μάρκετινγκ σε εξωτερικό συνεργάτη και ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης σύμβασης.
ΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Τουριστικού Marketing να υποβάλλουν σφραγισμένες δεσμευτικές οικονομικές προσφορές με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Marketing σε θέματα Τουρισμού για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά στις εξής υπηρεσίες:
 • Την προώθηση, προβολή, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικό Marketing του Νομού και της πόλης της Θεσσαλονίκης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • την διαμόρφωση της συνολικής τουριστικής ταυτότητας του Νομού καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός, η εκπόνηση και εφαρμογή της στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη τόσο του Νομού όσο και της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονης τουριστικής υποδομής τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε ολόκληρο το Νομό.
 • Την ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτημάτων του Νομού της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού τουριστικού, εμπορικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου στη Ν.Α. Ευρώπη.
 • Τη διαρκή βελτίωση της εικόνας και της φήμης της Θεσσαλονίκης στην εγχώρια, την ευρωπαϊκή και εν γένει την παγκόσμια αγορά.
 • Τον σχεδιασμό και εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού –θεματικού τουρισμού με τη διαμόρφωση ειδικών «πακέτων» που θα καλύπτουν τον τουρισμό πόλης, τα Συνέδρια, το Θρησκευτικό τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, τον αρχαιολογικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, κ.ά. για την προσέλκυση των γενικών και ειδικών ομάδων τουριστών.
 • Την προετοιμασία για τη συμμετοχή του Οργανισμού σε γενικές και ειδικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Την επιμέλεια έκδοση πλήρους ενημερωτικού υλικού που θα προωθεί τουριστικά τη Θεσσαλονίκη μέσα από χάρτες, οδηγούς πόλεων, θεματικά έντυπα για μνημεία, καταστήματα, εστιατόρια, αξιοθέατα, κλπ, καθώς ο σχεδιασμός, η οργάνωση και διάθεση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Την εκπόνηση προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής και υποστήριξης του Νομού και της πόλης της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και γενικότερα στο εξωτερικό.
 • Τη σύνταξη μελετών, σχεδίων και προτάσεων τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο όσο και προς τους άλλους συναρμόδιους φορείς για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων στο Νομό.
 • Η σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης και διαμόρφωσης τουριστικής συνείδησης σε όλο τον πληθυσμό του Νομού.
 • Τη συνεργασία με ομόλογους Οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, της Ε.Ε. και εν γένει του εξωτερικού, με κοινές ενέργειες και δραστηριότητες για την επίτευξη των κοινών σκοπών.
 • Την ανάπτυξη δράσεων και τη λήψη πρωτοβουλιών για την πληρέστερη πραγμάτωση των δραστηριοτήτων της, αλλά και των μελών της ξεχωριστά καθώς και συναφούς με την ενίσχυση του Τουρισμού δράσης στην πόλη και το Νομό Θεσσαλονίκης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο, έμπειρο και επαρκές σε αριθμό προσωπικό το οποίο να παρακολουθεί στενά και να συνεργάζεται με τον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ( Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Δημοσίων Σχέσεων ή Πληροφορικής).
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θεωρείται πρόσθετο προσόν.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Απαραίτητη γνώση Digital Marketing (Google AdWords, Facebook, Instagram).
 • Επιθυμητή η γνώση Web Design.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ.

Προκειμένου να στοιχειοθετήσουν τα παραπάνω προαπαιτούμενα θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο). Εφόσον πρόκειται για εταιρία θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικό εταιρικό προφίλ στο οποίο να προσδιορίζεται με ακρίβεια η συνάφεια με το αντικείμενο τη σύμβασης .

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν μετά την αρχική αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικά και τα παρακάτω:

 1.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου μήνα (αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου, καθώς και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ και στα πρόσωπα των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, σε κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου)
 2.       Φορολογική ενημερότητα
 3.       Ασφαλιστική ενημερότητα
 4.       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, (μπορούμε να ζητήσουμε και βεβαίωση του επιμελητηρίου)
 • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Προϋπολογισμός σύμβασης

Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εφόσον η αναθέτουσα αρχή μείνει ικανοποιημένη από την ποιοτική παροχή της υπηρεσίας του αναδόχου, διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για άλλο ένα έτος, με σχετική ειδοποίηση του αναδόχου που θα λάβει χώρα πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Η αμοιβή του αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και για τα δύο έτη. (δικαίωμα προαίρεσης).

Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Οικονομική προσφορά

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο

Πληρωμή σύμβασης

Ο ανάδοχος που θα προκύψει υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις . Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή . Τυχόν αλλαγή ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Η πληρωμή θα γίνεται με την τμηματική υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, θα πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού ο ανάδοχος εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίζει τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής.

Ο ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα νόμιμο παραστατικό, το οποίο θα εξοφλείται σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή του. Η καταβολή αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη εξοφλητική απόδειξη του εργολάβου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής, γ) τον αριθμό της

παρούσας πρόσκλησης, και δ)τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο ως 06/06/2018 και ώρα 17:00 στα γραφεία του Οργανισμού Εγνατίας 154. Πληροφορίες : τηλ 2310279282.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή/υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψιν. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα, εντός μηνός από την κατάθεση τους, άλλως αυτές καταστρέφονται .

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολή τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια την 15η Ιουνίου στο Γραφείο του Οργανισμού   από το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού .

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά   με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, για διάστημα 15 ημερών, καθώς δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος δημοσιότητας λόγω της ιδιαίτερης μικρής οικονομικής αξίας της σύμβασης που εμπίπτει στις διατάξεις της απευθείας ανάθεσης.

Κατά εκτελεστών πράξεων του Οργανισμού είναι δυνατή η υποβολή ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Κατεβάστε το σε μορφή pdf εδώ

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
 • Thessaloniki Travel apps

  appstore googleplay

O

p

e

n

X

Right Click

No right click