5.3.3 Εκδήλωση κεφαλαιοποίησης

Πληροφορίες

    «5.3.3 Εκδήλωση κεφαλαιοποίησης: Δικτύωση με όλα τα έργα στο πλαίσιο του θεματικού στόχου, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, επίτευξη συνολικού αποτελέσματος. Κόστος οργάνωσης εξωτερικού εργολάβου, οργάνωσης της αίθουσας, τροφοδοσίας, υλικού εκδήλωσης, επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, κόστος μεταφοράς και διαμονής των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του έργου “ABOVE” Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020»