НОЕСИС – Солунски научни центар и музеј технологије

Добродошлиусветтехнологијеисвемира! ЦентарзадисеминацијунаукеиМузејтехнологијеНОИСИСјенајважнијитехнолошкимузејуГрчкојиимазациљдапредставиширојјавноститехничкукултуруира