НОЕСИС – Солунски научни центар и музеј технологије

Info

 • Coordinates:

  40.563071, 22.995456

 • Phone:

  +302310 483 000

 • Fax:

  + 302310 483 020

 • Website:

  http://www.noesis.edu.gr/

 • E-mail:

  info@noesis.edu.gr

 • Facebook:

  http:/www.facebook.com/noesisScienceCenter

 • Working hours:

  Winter season (mid September - mid June)

  Tuesday - Friday 10:00 - 15:00

  Saturday 13:00 - 21:00

  Sunday 11:00 - 19:00

  Summer season (mid June - mid September)

  Tuesday - Friday 10:00 - 15:00

  Saturday 18:00 - 22:00

  Sunday 18:00 - 22:00

  Monday CLOSED

 • Address:

  6th km of Thessaloniki - Thermi Road

 • Access:

  NOESIS is located opposite the Mediterranean Comos Mall. Entrance from the old Charilaou - Thermi Road.

  By bus: Line 66 (Charilaou - Thermi) starting from Neas Elvetias bus station, goes directly to the NOESIS stop.

Добродошлиусветтехнологијеисвемира!
ЦентарзадисеминацијунаукеиМузејтехнологијеНОИСИСјенајважнијитехнолошкимузејуГрчкојиимазациљдапредставиширојјавноститехничкукултуруиразвојнаукеитехнологије.УчитеизабавитесепомоћуСимулаторавиртуелнереалности, Планетаријума, КосмотеатраиМузејатехнологије. Чудеснисветнаукеникаднијебиоближи!АрхитектонскипројектованадаследипринципезеленеградњеипанорамскогпогледанаСолунскизаливиградСолун, оваимпресивнаграђевинајеупотпуностиинтегрисанауприродноокружење.Уприземљузграде, којeјецентарсвихактивности,налазесесталнеиповременеизложбе, којепокривајуукупнуповршинувећуод3.500 м2.
(НОИСИС, ЦентарзадисеминацијунаукеиМузејтехнологије, Музејтехнологије, технолошкимузеј, Зеленaградњa, Солунскизалив, Солун, сталнеиповременеизложбе,3.500 м²)

Дигиталнипланетаријум:
ДалистеспремнизапутуСвемир?
Дигиталнипланетаријумсакуполомспољашњегпречника 25м, полусфернимекраномпречника 18ми 150 седиштанагнутимуназад, водиваскрозсветастрономијеиприроднихпојава, користећиспецијализованутехничкуопремузадигиталнепројекције (all-domevideo).
Помоћусистемаастрономскесимулације, једнојоднајновијихалактизареалистичнуастрономскусимулацијуустварномвремену, путоваћетенапрединазадуодређенедатумеупрошлостиилибудућности, крећућисеутридимензије.
Научнафантастикапостајенаучнастварност!
(Дигиталнипланетаријум, путовањеусвемир, астрономијa,природнeпојавe, дигиталнепројекције, all-domevideo, астрономскесимулације, прошлостилибудућност, научнафантастика)

Симулаторвиртуелнереалности:
НековремелебдимонаповршиниМесеца – одсуствогравитацијечиниданатренутакизгубиморавнотежу – аондапливамопоредбелеајкуле.
Подморницајенеколикометараизанаскаданассиловитталаспрогутаиодведеправоучељустиморскенемани.Путовањејетекпочело.ИздубинаоκеанадоповршинеМесеца, азатимвртоглавомбрзиномдоходникарудника.Непостојегранице!
18 посебнодизајниранихседиштасимулаторауцентру „НОИСИС“пружићевамнепоновљивоискуство.Инсталиранасуна 3 возиласашестседиштакојасусинхронизованасатродимензионалном(3Д)илидводимензионалном(2Д)спектакуларномпројекцијом, чинећисимулацијуврлоуверљивом.Осећајјејединствен!

(Симулаторвиртуелнереалности, површинaМесеца, одсуствогравитације, белеајкуле, подморница, чељустиморскенемани, 3Д, 2Д, симлуцијaврлоуверљивa)

Космотеатар, салазапројекцијесаџиновскимекраном:
Саласа 300 местаслужиикаобиоскопзафилмовевисокерезолуцијеипројекцијетродимензионалних/ стереоскопских (3Д) филмовапутемдигиталнихмедија,којеможетегледатисапосебнимLCDнаочарима (саактивномблендом).
Изврснаакустикаиинфраструктурасалеидеалнесуизадругенаменепопутприватнихконференција, презентацијаитд.
(Космотеатар, салазапројекцијесаџиновскимекраном, филмовивисокерезолуције, 3Дфилмови, стереоскопскифилмови, 3Д, LCDнаочаре)

СТАЛНЕИЗЛОЖБЕ

Античкагрчканаукаитехнологија
НаизложбисупредстављенипримерцитехнолошкихартефакатаидостигнућадревнеГрчке, арепликесуизрађененаосновуписанихизвора.
Експонатипотичуизобластисвакодневногживота, грађевинства, машинства, бродоградње, рата, телекомуникација, мернихинструмената, аутоматизацијеидругих, исведоченајединственначиноулозиизначајутехнологијеуразвојуантичкеГрчкеицелокупнецивилизације.
(СТАЛНЕИЗЛОЖБЕ, Античкагрчканаука, технологија, реплике, машинство, бродоградња, рат, телекомуникације, мерниинструменти, аутоматизација)

Транспортнатехнологија
Причаочетириточказабележенајекрозколекционарскеантиквитетекојипредстављајуцелуједнуепоху, од 1918.годинедоданас.
ПрвиФордовиаутомобилииз 20-ихи 30-ихгодинаXXвека, луксузне„машине”из 50-ихи 60-ихгодинаигрчкиоригиналнимодели, самосунекиодекспонатасталнепоставкеЦентраи, свакако, главнаатракцијазапосетиоцесвихузраста.
(Транспортнатехнологија, колекционарскеантиквитете, првиФордовиаутомобили)

Технопарк
Просторсаинтерактивнимекспонатима, гдемладиистариулазеузабавни„лавиринт“, какобиоткрилитајнеизаконетехнологијеинауке. РуководствоЦентраодабралојеимпресивнепоставкеизсвихсветскихмодернихмузеја, тејепоузорунањих, саоригиналнимидејамаиапликацијаманаправилаекспонатекојисепретварајууинтерактивнуигру.Технопаркобухватаповршинуод 450м2и 40 експонатакојиобухватајуразличитенаучнетеме, попутелектричнеенергије, магнетизма, оптике, механикеитд.
(Технопарк, интерактивниекспонати, интерактивнаигра, разненаучнетеме, електричнаенергија, магнетизам, оптика, механика)

НОИСИСрасполажеи:
• Конгреснимцентромсвишенаменскомсаломиодличномтехнолошкомопремомкојаможеугоститиконференцијеиманифестације.
• Саломзапериодичнеизложбе.ПосебноосмишљенпросторкојиповременоугошћујеизложбеиздругихмузејаикултурнихинституцијауГрчкојииностранству.
• Библиотекомсарелевантномбиблиографијомикомпјутерима.
• Продавницомзаспецијалнуопрему (телескопи, двогледи, микроскопи), књиге, едукативнеигреисувенире.
• Кафеомирестораном, сакетерингслужбомзаманифестације.
(НОИСИС, конгресницентар,салазапериодичнеизложбе, библиотека, продавница, телескопи, двогледи, микроскопи, кафео, ресторан)