Бицикл

Info

    ОткријтеСолуннабициклу! Обилазакградапостајејошзанимљивијиако се крећетемрежомбициклистичкихстазакојесупосебнообележене! СистембицикалазаизнајмљивањеуградскојопштиниСолунсаназивомI-BIKE, којимуправљафирмаTHESSBIKE,иманарасполагању 8 станицаи 200 бицикала, међукојимаионесадваичетириседишта, каоиелектричнебицикле, алииинвалидскаколицазаособесатешкоћамаприкретању.
    Вишеинформацијаовде. (link http://www.thessbike.gr)
    ИзнајмљивањембицикаласебавиифирмаBikeIT, саседиштемнаНовомобалском шеталишту (Nea Paralia) Солуна, гдетакођеможетеизнајмитибициклеразличитихтипова. Вишеинформацијаовде. (link http://bikeitrentals.com/)
    Постојиимогућносторганизовањатуристичкихобилазаканабициклузапојединце, групе, скупине, удружењаидр., уоквиримаилиизванграда, такодаможетедауживатеусвојојвожњибицикломнаначиннакојивижелите. Вишеинформацијаовде. (link Спортске активности – На 2 точка)