Брод –Крстарење

Info

  • Coordinates:

    40.635517, 22.932863

Солунскалукапреко 2.300 годинапредстављанајзначајнијулукуМакедонијеиједнуоднајзначајнијихлукајугоисточнеЕвропе. ПовољангеографскиположајградаиизузетнепутнеижелезничкевезедоприносетомедапредстављанајвећулукутранзитнетрговинеуГрчкој. НалазисеуцентруградаиудаљенајесамоједанкилометародНовежелезничкестаницеи 16 километараодМеђународногаеродромаМАКЕДОНИЈАуСолуну.

ПредстављауспутнустаницузамногебродовекојикрстарепоМедитерану, сапреко 26.000 путникагодишње (подацииз2015.). Путничкитерминал „Македонија“, смештенунеокласицистичкојзградинаулазуулуку, поседујесавременепросторекојизадовољавајусвемодернезахтеве. Сакафићима, ресторанима, свечанимсалама, биоскопомитримузеја, посталаједеоградскесвакодневницеиомиљеноместозазабавукакожитеља, такоипосетилаца.

Такси, аутобускелиније, аутобусизаразгледањеграда, бицикли,спајајулукусаградом.

Вишеинформацијаовде(link https://www.thpa.gr)