Entries by design

Центри за информације:

– Канцеларија за туристичке информације аеродрома „Македонија“ Радно време: Понедељак – Петак 08.30 – 20.00 сем нерадним данима Тел. (+30) 2310471170 – Канцеларија за туристичке информације (Info Point)градске општине Солун […]

СМЕШТАЈ

Луксуз, префињени дизајн, лак приступ центру, поглед на море? Шта год да тражите, Солун поседује велики број хотела који ће задовољити ваше потребе, који год да је разлог ваше посете […]

Солунскибродићи

Бродићикрећусапловидбомодјунамесецакакобивампружилиједноод„најосвежавајућих“искуставакојенудиградСолун! ОпуститесенасунцууживајућиупогледунапредивнуобалуградаиупотпунитесвојувожњукупањемнанекојодоближњихплажауПереји, уместима НеиЕпиватесилиАгијаТријада(Peraia, Neoi Epivates, Agia Triada)! БродићикрећуизСолунаиимајууспутнестаницеунасељима Каламарја, Переа, НеиЕпиватесиАгијаТријада. Вишеинформацијаовде. (link http://thessalonikiwaterways.gr)

Бицикл

ОткријтеСолуннабициклу! Обилазакградапостајејошзанимљивијиако се крећетемрежомбициклистичкихстазакојесупосебнообележене! СистембицикалазаизнајмљивањеуградскојопштиниСолунсаназивомI-BIKE, којимуправљафирмаTHESSBIKE,иманарасполагању 8 станицаи 200 бицикала, међукојимаионесадваичетириседишта, каоиелектричнебицикле, алииинвалидскаколицазаособесатешкоћамаприкретању. Вишеинформацијаовде. (link http://www.thessbike.gr) ИзнајмљивањембицикаласебавиифирмаBikeIT, саседиштемнаНовомобалском шеталишту (Nea Paralia) Солуна, гдетакођеможетеизнајмитибициклеразличитихтипова. Вишеинформацијаовде. (link http://bikeitrentals.com/) Постојиимогућносторганизовањатуристичкихобилазаканабициклузапојединце, групе, скупине, удружењаидр., […]

ТАКСИ

У Солуну постоји око 2.000 такси возила. Такси станице постоје на многим местима у граду, као и на аеродрому, железничкој станици, међуградској аутобуској станици „Македонија“, у луци – на којима […]

Аутобус – Градски превоз

Градско саобраћајно предузеће Солуна (OASTH), друго по величини у Грчкој, покривачитав град густом мрежом аутобуских линија. Карте можете купити на киосцима OASTH-а и на 1200 продајних места, као и на […]

Аутобус

Међуградска аутобуска станица „Македонија“ (КТЕL Makedonia) Међуградска аутобуска станица „Македонија“ представља кључну тачку међуградског друмског саобраћаја Солуна. Свакодневно се оствари 800 полазака, опслужује 41 аутобуску станицу других градова, 5 иностраних […]

Брод –Крстарење

Солунскалукапреко 2.300 годинапредстављанајзначајнијулукуМакедонијеиједнуоднајзначајнијихлукајугоисточнеЕвропе. ПовољангеографскиположајградаиизузетнепутнеижелезничкевезедоприносетомедапредстављанајвећулукутранзитнетрговинеуГрчкој. НалазисеуцентруградаиудаљенајесамоједанкилометародНовежелезничкестаницеи 16 километараодМеђународногаеродромаМАКЕДОНИЈАуСолуну. ПредстављауспутнустаницузамногебродовекојикрстарепоМедитерану, сапреко 26.000 путникагодишње (подацииз2015.). Путничкитерминал „Македонија“, смештенунеокласицистичкојзградинаулазуулуку, поседујесавременепросторекојизадовољавајусвемодернезахтеве. Сакафићима, ресторанима, свечанимсалама, биоскопомитримузеја, посталаједеоградскесвакодневницеиомиљеноместозазабавукакожитеља, такоипосетилаца. Такси, аутобускелиније, аутобусизаразгледањеграда, бицикли,спајајулукусаградом. Вишеинформацијаовде(link https://www.thpa.gr)

Аутомобил

Пут Егнатија је грчки део европског међународног пута  Ε90. Овај пут спаја Солун са луком Игуменица на западу, одакле полази редовна линија трајекта за Италију и на истоку са местом […]