ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓOY – «FAIR FOR ALL» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020

Πληροφορίες