Πληροφορίες

    Μάνου Νικολάου 12 & Άββοτ Εδμόνδου 1, 54646, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310829210, F: 2310854004 

    E-mail: consulate.thessaloniki@mfa.bg 

    Website: www.mfa.bg