Πληροφορίες

    Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης, 57001, Τ.Θ.:6004 Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310478144, F: 2310478149 

    E-mail: hk.thessaloniki@intergeo.com 

    Website: www.bmeia.gv.at