Πληροφορίες

    Λεωφόρος Νίκης 3, 54622, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310277874, F: 2310277874(extension 3) 

    E-mail: samnahmias@gmail.com 

    Website: www.exterios.gob.es/embajadas/atenas /es/Paginas/inicio.aspx