Διευκρινήσεις επί της αριθμ. πρωτ. 5201/1/4/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πληροφορίες

    «Διευκρινήσεις επί της αριθμ. πρωτ. 5201/1/4/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 4.3.3 Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα “Digital Marketing Tools”, 5.3.1 Ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακού εμπορίου για συνέργειες CBC, εκπαίδευση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες, B2B συναντήσεις και 5.3.4 Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές στο πλαίσιο του έργου “Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory” με ακρωνύμιο “FAIR FOR ALL” με κωδικό ΟΠΣ 1020230 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 26.612,90 € ΦΠΑ: 6.387,10 €) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).