Πληροφορίες

    Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου του στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο“Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory” με ακρωνύμιο “FAIR FOR ALL” με κωδικό ΟΠΣ 1020230 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.