Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πληροφορίες

    Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στο πλαίσιο του έργου “Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory” με ακρωνύμιο “FAIR FOR ALL” με κωδικό ΟΠΣ 1020230 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.