Πληροφορίες

    Ουγκώ Βίκτωρος 14, 54625, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310548203, F: 2310514785 

    E-mail: info@viorelis.com