Πληροφορίες

    Κομνηνών 4, 54624, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310244265, F: 2310240412 

    E-mail: srbcons@otenet.gr 

    Website: www.thessaloniki.mfa.gov.rs