Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ)

Πληροφορίες

  Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2010, με τον Νόμο 3852 του Προγράμματος «Καλλικράτης», ενώνοντας τις 7 πρώην ΤΕΔΚ των Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής). Μέλη της ΠΕΔΚΜ είναι οι 38 Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 38 Δήμοι-μέλη της ΠΕΔΚΜ συγκροτούνται από 133 Δημοτικές Ενότητες, 123 Δημοτικές Κοινότητες, 525 Τοπικές Κοινότητες, και 1.047 Οικισμούς.

  Σκοποί της ΠΕΔΚΜ

  • Η συνεργασία μεταξύ των Δήμων – μελών της.
  • Η προαγωγή του θεσμού του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη.
  • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των Δήμων.
  • Συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των Δήμων.
  • Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης.
  • Η συνεργασία με όργανα και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα της διοίκησης με εκπροσώπους της.
  • Ο προγραμματισμός, υποστήριξη και συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των Δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
  • Η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.
  • Η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
  • Η ΠΕΔΚΜ συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που αποτελείται από 500 εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα