«2.3.3 Διαφημιστικό υλικό και δώρα: 200 αναμνηστικά δώρα» στο πλαίσιο του έργου “ABOVE” Interreg V-A Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020

Πληροφορίες

    Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου του στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο“ABOVE” με κωδικό ΟΠΣ 5062317 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020