Πληροφορίες

    Λεωφόρος Νίκης 47, 54622, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310282214, F: 2310252789 

    E-mail: thessaloniki@honrep.ch 

    Website: www.eda.admin.ch/athens