Περιφερειακο Ταμειο Αναπτυξης Κεντρικης Μακεδονιας

Πληροφορίες

  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συστήθηκε το 1997 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εποπτεύεται από τον «Ελεγκτή Νομιμότητας». Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο ο οποίος είναι ο εκάστοτε Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Σκοπός και αρμοδιότητες:

  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για έναν αριθμό αρμοδιοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.
  • Την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.
  • Την τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
  • Την άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
  • Την συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Την παροχή υπηρεσιών, την διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από δημόσιους φορείς.